مديريت آموزش نيمه حضوري

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي سياست گذاري حوزه جهت تامين و تربيت نيروي انساني كار آمد و متخصص مورد نياز در علوم انساني، دوره هاي كارشناسي غيرحضوري را با اهداف ذيل برگزار مي كند .
1ـ تعميق آگاهي طلاب نسبت به معارف اسلامي .
2ـ گشودن عرصه هاي جديد آموزشي در حوزه هاي علميه .
3ـ آشنايي بيشتر طلاب با مباني ، مباحث و نظريات درگرايشهاي مختلف علوم انساني .
4ـ افزايش توانمندي طلاب براي انجام وظايف تبليغي و تربيتي .
5ـ آمادگي براي ادامة تحصيل در مقاطع بالاتر در رشته هاي مختلف علوم انساني .

اخبار و اطلاعيه ها

آرشیو     

پيشنهادات و انتقادات

نشانی : قم . بلوار امین . بلوارجمهوری اسلامی . موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
تلفن مدیریت : 32113605
تلفن اداره آموزش : 32113636
تلفن اداره امتحانات :32113681
تلفن امور اساتید : 32113689
تلفن اداره طرح و برنامه : 32113651
دورنما: 2936016